Arcoris, Mont Kiara - Properties For Sale

Arcoris, Mont Kiara

RM940,000
Today
Freehold
SOHO
1,008 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM630,000
Today
Freehold
Condominium
688 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,050,000
Today
Freehold
SOHO
960 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,081,000
Today
Freehold
Condominium
910 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM638,000
Today
Freehold
SOHO
496 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,006,000
Today
Freehold
Condominium
924 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM679,000
Today
Freehold
SOHO
624 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM918,000
Today
Freehold
SOHO
873 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM638,000
Today
Freehold
SOHO
496 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,121,175
Today
Freehold
Condominium
906 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM721,388
Today
Freehold
SOHO
663 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM2,148,000
Today
Freehold
Condominium
1,589 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM841,000
Today
Freehold
SOHO
700 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM623,000
Today
Freehold
SOHO
496 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,030,000
Today
Freehold
Condominium
896 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM2,830,000
Today
Freehold
Condominium
2,573 sf
Today

Arcoris, Mont Kiara

RM1,080,000
Yesterday
Freehold
Condominium
927 sf
Yesterday

Arcoris, Mont Kiara

RM688,000
19-Jan-18
Freehold
Office
688 sf
19-Jan-18

Arcoris, Mont Kiara

RM860,000
19-Jan-18
Freehold
Office
860 sf
19-Jan-18

Arcoris, Mont Kiara

RM980,000
17-Jan-18
Freehold
Condominium
907 sf
17-Jan-18